top of page

 Hieronder enkele grote projecten van de afgelopen jaren 

Gastdocent NSOB

2017 tot heden

Gastcollege's sociaal ondernemen en social impact meten

Leeratelier strategie in netwerken

Samen in management

2019

Onderzoek naar Publiek Leiderschap  bij EZ en LNV. In consortiumverband zijn 200 leidinggevenden geïnterviewd en is gezamenlijk de koers voor leiderschap voor de toekomst uitgezet. Het traject is afgerond met een managementconferentie.

Life IP Deltanatuur

sinds 2017 tot heden

Het programma  Life IP  Deltanatuur streeft  naar een gezonde ecosystemen in de grote wateren,  in goede balans met andere functies. 2Participate ondersteunt programmateam en stuurgroep in het vinden van een werkwijze, rol en taakverdeling van de 24 partners die aan het EU programma als netwerk samenwerken.

Kunst van het Verbinden bij I&M

2017-2018

Leertraject van het ministerie van I&M gericht op beter samenwerken met de energieke samenleving. Welke vaardigheden en inzichten horen bij het ambtelijk vakmanschap van nu! 850 beleidsmedewerkers nemen deel aan dit traject dat door van Vieren, Publieke Versnellers en 2 Participate wordt vorm gegeven.

Samen in Beleid verandertraject EZ

2015 tot heden

3 jarig verandertraject van EZ waarbij alle medewerkers van het ministerie een trainingstraject doorlopen gericht op het werken in een netwerksamenleving en maatschappelijk rendement (samenwerking consortium KSG, NSOB, 2participate)

Ontwikkeling MAEX

2013 -tot heden

Ontwikkeling van het transactieplatform MAEX dat investeren in maatschappelijk initiatief bevordert

Jongeren op gezond gewicht

2014

Werken aan een betere leefstijl voor jongeren met overgewicht. Advisering duurzame ketensamenwerking, uitbreiding en financiering van leefstijlcentrum WorkoutWijs

Netwerkrol directie Telecommarkt EZ

2013 - 2014

Advisering directie Telecommarkt bij het invullen van hun netwerkrol bij ontwikkelen en uitvoeren van visie op internet, media en telecom. In co-creatie met de markt werken aan een agenda om te komen tot een goedwerkend stelsels voor media, telecom en media

Innovatie Estafette 2013

2013

Maatschappelijke initiatieven integreren en zichtbaar maken in de IE 2013 rond de thema’s smart cities, green transport en circular economy

Toekomtbestendig informatiebeleid BZK

2013

Advisering samenwerken met partners aan een samenhangende informatiestrategie

Maatschappelijk Aanbesteden, hoe doe je dat?

2013

Ontwikkeling van een informatieblad over Maatschappelijk Aanbesteden in samenwerking met vele experts en

Duurzaamheid bij fusie van 3 gemeenten

2013

Begeleiding totstandkoming Duurzaamheidsatelier ABR gemeenten

Een innovatieve CAO in het primaire onderwijs

2013

Totstandkoming van een innovatieve cao, met vakbonden en vele honderden bestuurders, managers leraren & ondersteuners in het primair onderwijs: samenwerken via Mijn Werk, Onze Scholen

Coöperatie Kracht in NL

2012 - 2014

Oprichting en management coöperatie Kracht in NL, belangenbehartiger voor maatschappelijk initiatief en sociaal ondernemerschap

Duizend op Zuid in Rotterdam

2012 - 2013

Ontwikkeling en uitvoering van Burgertop Duizend op Zuid , met 1000 bewoners in gesprek over de toekomst van Rotterdam Zuid

Team coaching on the Job

2012

- Juristen van I&M

- Waterbureaus van Provincie Zuid Holland

Start Up directie Burgerschap en Informatiebeleid

2012

Begeleiding van het MT bij de oprichting van de directie + begeleiding 1e jaar op externe gerichtheid en netwerksamenwerking

Een nieuw huis voor Zorg en Welzijn in Assen

2011 - 2012

Innovatie ontwikkeling van visie en aanpak Zorg en Welzijn in Assen (opdracht 7Zebras)

Meer e-scooters in Rotterdam

2012

Verbetering samenwerken aan : Meer Elektrische Scooters in Rotterdam. Diverse ateliers gericht op samenwerken

Participatieraad aan zet

2011 - 2012

Strategische coaching participatieraad Leidschendam-Voorburg

Programmaraad BWOB

2011 - 2012

Begeleiding programmaraad : Beter Werken in het Openbaar Bestuur bij strategievorming en actie coördinatie

Team coaching on the job

2011

-lerende gemeenschap Hellendoorn

-juristen van Ministerie V&W en VROM

-strategie afdeling Ministerie SZW

Professionele gemeenschap burgerparticipatie

2010 -2012

Oprichting en managen platform burgerparticipatie

Betere Mobiliteit in de Randstad

2010

Begeleiding en coaching team Randstad Urgent

Bevolkingsdaling

2010

Ontwikkeling en begeleiding werkateliers voor Krimpregios, gericht op samenwerken aan krimpopgaven

Duurzame bedrijfsvoering: Dag van de duurzaamheid

2010

Ontwikkelen van een integraal communicatie concept voor duurzame bedrijfsvoering bij het rijk. Met focus op de dag van de duurzaamheid. Ontwikkeling van een samenhangend programma, en regie op de uitvoering van de activiteiten van de vele initiatiefnemers.

Leerkring locale experimenten Bewonersparticipatie

2009 -2010

Ontwikkeling en begeleiding van een leerkring voor participatie professionals van gemeenten.

Duurzaam.Doen!

2009 -2010

Ontwikkeling van een integrale communicatieaanpak voor de kabinetsbrede aanpak duurzame ontwikkeling (KADO) op strategische ,tactisch en operationeel niveau. Een aanpak die gericht is op samenleving, bedrijfsleven en consument.Wat doet het rijk om duurzaam handelen mogelijk of makkelijker te maken en hoe duurzaam de overheid zelf bezig is in de eigen bedrijfsvoering. Die aanpak kreeg is samenwerking tussen 7 departementen handen en voeten in het daartoe ingerichte ‘duurzaamheidatelier’ in Het Buitenhuis.

Gemeente Almere

2009

Ontwikkeling en begeleiding van de uitvoering van een dialoog van de gemeenteraad van Almere met de bewoners van de stad over de toekomst van Almere: de Schaalsprong 2030, waarbij de stad verdubbelt.

Ministerie van Binnenlandse Zaken

2008

Tijdens de start up van een overheidsbreed programma, dat een impuls geeft aan de decentralisatie agenda van het kabinet en de bestuurskracht van de overheid bevordert, strategische communicatie en relatiemanagement ontwikkelen .

NS en Boer en Croon

2008

Als associee van Boer en Croon ontwikkeling en implementatie van een professionalisering traject van de Corporate Communication van NS gericht op meer samenhang tussen positionerende thema’s meer integratie van vakdisciplines en beteren aansluiting op de business. Bovendien is de dagelijkse aansturing van Reputatie Management van de NS ingevuld

Ministerie van Verkeer & Waterstaat, Programma Randstad Urgent

2007 - 2008

Start up en teambegeleiding van het interdepartementale programma Randstad Urgent, waarbij een nieuwe werkwijze om tot realisatie van de kabinetsplannen behorend bij de Randstad Urgent agenda te komen. Na de start up is het team begeleid, vooral via teamsessies gericht op reflexie en leren en vervolgens aanscherping van de koers en de werkwijze.

Ministerie van VROM en De Publieke Zaak

2007 - 2008

In coproductie tussen VROM en De Publieke Zaak ontwikkelen en uitvoeren van een zeer innovatieve en intensieve dialoog met burgers over de toekomst van de Randstad die integraal deel uitmaakt van de visie Randstad 2040. Aan deze dialoog hebben via een scala aan online en fysieke ontmoetingen circa 15.000 burgers deelgenomen

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

2007

Ontwikkeling en uitvoering van een casestudy aanpak die als doel heeft beleidsmedewerkers bewust te maken van hun mogelijkheden de kwaliteit van de uitvoering in de zorg te verbeteren. Patiënt centraal is hierbij het uitgangspunt. Alle instanties die samenwerken aan de zorg voor de patiënt maken deel uit van een stelsel dat beter moet functioneren.

Maatschappelijke Coalitie Opgave

2007

Oprichting van een Verbond van maatschappelijke ondernemingen, grote uitvoeringsorganisaties en burgerorganisaties die zich inzetten voor een beter functionerende overheid

Nationale Conventie

2007

De Nationale Conventie ontwikkelde in opdracht van het Kabinet voorstellen voor de regering mbt de inrichting van het nationale politieke bestel die bijdragen aan een herstel van vertrouwen tussen burger en politiek.

Interdepartementaal Programma Andere Overheid

2006

In samenwerking met B&A groep Ontwikkelen en uitvoeren van een communicatiestrategie om resultaten van het programma, andere overheid breed in de overheid te verankeren.

De Beleidsmakelaar : Coproductie LNV en EX en De Publieke Zaak

2005 -2006

De Beleidsmakelaar: In partnership met publieke zaak problemen van ondernemers centraal stellen en trachten op te lossen door andere samenwerking, inclusief evaluatie van 80 projecten van EX en LNV op resultaat voor de ondernemer.

Independer Gezondheidszorg

2002-2006

Ontwikkeling van concept & businessplan en begeleiding van de startup van Independer Gezondheidszorg. Independer gezondheidszorg levert onafhankelijk advies en marktbrede productvergelijkingen op het gezondheidszorg en helpt bewuste consumenten zelf te kiezen. Daarnaast is door Indema gewerkt aan de ontwikkeling en exploitatie van moderne 1e lijns centra van Independer in Den Haag.

Please reload

bottom of page